Dạng của rượu cồn từ bỏ là phong cách bài tập luôn luôn mở ra trong số những bài xích soát sổ, ngôn từ bài viết cung ứng sắp như hoàn toản rất nhiều ngôi trường hợp theo sau là Ving, khổng lồ Vo và Vo để fan học dễ dàng ghi nhớ với vận dụng hiệu suất cao.

Bạn đang xem: Verb form là gì

Đang xem: Verb size là gì

GERUND- INFINITIVE- INFINITIVE WITHOUT TO

I. Forms of Verbs

1. Động danh từ (the gerund): V-ing

+ Là công ty ngữ của câu: khiêu vũ bored hyên ổn + Bổ ngữ của rượu cồn từ: her hobby is painting + Là bửa ngữ: seeing is believing + Sau giới từ: he was accused of smuggling + Sau một vài hễ từ

Những rượu cồn từ sau được theo sau vị V-ing:Admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive sầu, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, stop, remember, forget, regret, suggest, lượt mê thích, propose, dethử nghiệm, dread, resent, pardon, try, fancy, can’t stand (=endure), can’t help (=prevent/ avoid), it’s no use/good, there is no point in,…

Ví dụ: 

He admitted taking the money Would you consider selling the property?

Ghi chú: the gerund cũng theo sau phần đông cụm tự như (chẳng ssinh sống hữu dụng gì …)

• Verb + possessive sầu adjective/ pronoun + V-ing. Cấu trúc này được thực hiện cùng với những hễ từ như: dislượt thích, resent, object, excuse, forgive, pardon, prevent.

Forgive sầu my/me ringing you up so early. He disliked me/my working late. He resented my/me being promoted before him.

• Verb + pronoun + preposition + V-ing. Cấu trúc này được sử dụng với những hễ từ như: forgive, prsự kiện, stop, excuse.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Ảnh Trong Picsart Làm Mờ Ảnh Miễn Phí Ảo Diệu Vô Cùng


Hướng Dẫn Cấu Hình Dmarc Là Gì, Hướng Dẫn Cách Tạo Dmarc Record Đơn Giản Nhất

You can’t prevent hyên ổn from spending his own money.

2. The infinitive (hễ từ nguyên ổn thể): to + Vo• Verb + the infinitive: Những hễ từ sau được theo sau trực tiếp vì the infinitive:Agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, be determined, fail, endeavour, forget, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove sầu, refuse, rethành viên, seem, tover, threaten, try, volunteer expect, want, mean,… 

Ví dụ: 

She agreed to lớn pay $50. Two men failed lớn return from the expedition. • Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitiveHe discovered how to lớn open the safe. I found out where lớn buy fruit cheaply.• Verb + object + the infinitive:Những hễ từ theo phương pháp này là advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, let, order, permit, persuade, request, remind, see, train, teach how, urge, warn, tempt,…

Ví dụ:

These glasses will enable you to see in the dark. She encouraged me lớn try again. 

• Assume, believe, consider, feel, know, suppose, underst& + (object) + lớn Vo:

I consider hyên lớn be the best candidate= He is considered to be the best candidate He is known to lớn be honest. ►Ghi chú: Một trong những đụng từ mà thậm chí đi cùng rất cả cồn từ nguyên thể với V-ing, hãy đối chiếu sự không giống nhau về chân thành và ý nghĩa giữa chúng.