Finding the 12.7×108mm insufficient, they began development of what became the 14.5×114milimet armour-piercing round.

Bạn đang xem: Không đạt yêu cầu tiếng anh là gì


Trong những người phụ thân hờ đang đi đến và đi thời hạn qua, vật này, máy bộ này là người tuyệt nhất đạt yêu thương cầu.
Of all the would-be fathers who came & went, this thing, this machine, was the only one who measured up.
Thí nghiệm được thường xuyên cho đến cuối những năm 1980, lúc kết quả của những công tác khiến như thể được cho là ko đạt yêu thương cầu.
The experiment was continued until the late 1980s, when the results of the breeding programmes were deemed unsatisfactory.
Không rõ rằng hai phần tía số phiếu quan trọng trên thực tế tất cả chân thành và ý nghĩa ko và tác dụng bao gồm đạt yêu cầu này không.
It was unclear what the two-thirds majority requirement actually meant and whether it was satisfied.
Quá trình in thử là các công việc sẵn sàng được thợ in triển khai để có được bạn dạng in đạt yêu thương cầu chất lượng tuyệt vời.
A make-ready is the preparatory work carried out by the pressmen to lớn get the printing press up to the required chất lượng of impression.
Họ cùng thu âm lại "Leopard-Skin Pill-Box Hat" với "One of Us Must Know", tuy vậy Dylan cảm thấy những phiên bản thu không đạt yêu cầu.
Dylan và his b& recorded "Leopard-Skin Pill-Box Hat" & "One of Us Must Know (Sooner or Later)" again, but Dylan was not satisfied with the recorded performance of either tuy nhiên.
Có về tối nhiều 2 đội làm việc Premier Division hoàn toàn có thể lên nghịch nghỉ ngơi Cornwall Combination ví như chúng ta về đích sinh sống top 3 với đạt yêu thương cầu về sân bến bãi.

Xem thêm: Tour Du Lịch Phuket - Tour Du Lịch Du Lịch Phuket


Up to two teams from the Premier Division can be promoted to lớn the Cornwall Combination providing they finish in the top three and satisfy ground grading requirements.
Quý Khách đề xuất có tác dụng một trách nhiệm cùng với tư giải pháp một công dân trái đất, còn chỉ khi kết thúc thì bạn bắt đầu đủ điểm nhằm đạt yêu cầu.
You had khổng lồ take action on behalf of a global cause, và only once you"d done that could you earn enough points khổng lồ qualify.
Nếu điểm vừa đủ ko đạt yêu thương cầu, chúng ta phải thi lại toàn bộ Basisprüfung nhưng mà thông thường tức thị bạn buộc phải học tập lại tổng thể năm trước tiên.
If the weighted average score is not sufficient, a student is required to lớn retake the entire Basisprüfung which usually means having khổng lồ re-sit the whole first year.
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2008, Không quân Hoàng gia xứ sở của những nụ cười thân thiện đang đặt tải 6 dòng Mi-17 nhằm đạt yêu thương cầu về số lượng thứ cất cánh trực thăng tầm trung bình bình.
On 28 October 2008 the Royal Thai Army announced a deal khổng lồ buy six Mi-17s lớn meet its requirement for a medium-lift helicopter.
Về trong tương lai, tôi được biết, tự những người tđê mê gia phần này, rằng họ thu khoảng tầm 50 hoặc 60 lần cho đến lúc cảm thấy đạt yêu cầu -- họ mới đăng tải.
I was told later, & also by lots of singers who were involved in this, that they sometimes recorded 50 or 60 different takes until they got just the right take -- they uploaded it.
Trong phần đa trường vừa lòng này, quá trình hậu chế tạo như gia công dịu, triển khai xong mặt phẳng, hoặc cách xử trí nhiệt rất có thể được áp dụng nhằm đạt yêu thương cầu cuối.
In these cases post production process lượt thích light machining, surface finishing, or heat treatment may be applied lớn achieve end compliance.It is used as finishing operations.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M